Logo
 
logo2019

Logo zahŕňa Plameň, Holubicu, Kríž, zopár zdvihnutých Rúk a Božie slovo: “My sme svedkami”.

Plameň predstavuje oheň Ducha Svätého, ktorý zostúpi do Večeradla prvotnej Cirkvi a spáli všetky obavy a strach, aby sa z apoštolov stali odvážni svedkovia Evanjelia.

Holubica, biblický znak Ducha Svätého, pripomína, že Boh Otec skrze svojho Syna Ježiša, zmieruje hriešne ľudstvo s Otcom a dáva nám Pokoj.

Kríž je realitou, ktorá patrí do života každého z nás. Pre nás kresťanov je Kristov Kríž prameňom Lásky a Nádeje. Lásky preto, lebo Kríž nás učí, že milovať znamená trpieť a obetovať samých seba; Nádeje preto, lebo v Ježišovi Kríž nemá posledné slovo, ale posledné slovo Božie je Vzkriesenie, je to život, je to Božie víťazstvo nad hriechom a nad smrťou!

Pozdvihnuté ruky sú otvorenými rukami Apoštolov na prijatie daru Ducha Svätého, ktorí ich robí svedkami Evanjelia. Dnes sú to aj naše ruky, ktoré túžia chváliť Pánovo Milosrdenstvo a slúžiť jeho Láske.

“My sme svedkami”: tak ako Peter, tak ako Pavol, tak ako apoštoli, tak ako všetci tí, ktorí nás predchádzali vo viere… dnes je náš moment, "my sve svedkami” Vzkrieseného Ježiša, jeho nekonečnej Lásky, jeho Milosrdenstva bez hraníc. Nech je náš vzkriesený život ohlasovaním a svedectvom o tom, že sme deťmi živého, pravého a vzkrieseného Boha!
Boh existuje a my sme ho stretli… a preto "My sme toho svedkami".